Praktijkorganisatie

Algemeen

Iedereen die fysiotherapeutische of sportfysiotherapeutische behandeling nodig heeft kan bij Portegies, Fysio voor Sporters terecht. Dit kan met verwijzing van huisarts of specialist of zonder verwijzing via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

Het maken van een afspraak

Je kan bij ons een afspraak maken via telefoon, SMS, Whats App of e-mail. De praktijk is telefonisch (ook SMS, Whats App of Apple Message) bereikbaar op 06-27032603. Mocht de telefoon niet direct beantwoord worden dan kan je naam en telefoonnummer achter laten op de Voice Mail, we nemen dan zo snel mogelijk contact me je op. Ook heb je de mogelijkheid tot het maken van een online afspraak via www.blessurebalie.nl en zoek dan op regio Haarlem.

Ook kan je ons bereiken via e-mail, het algemene mail adres is: info@sportphysics.nl


Wachttijden

Op dit  moment heeft de praktijk geen wachttijden en streven wij ernaar om u binnen 48 uur een afspraak te bieden.

Klachtenregeling

Inleidend
U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut . Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk informatiepunt voor Patiënten.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.
Er zijn drie instanties, waar u met uw klacht terecht kunt:

de Klachtencommissie van het KNGF
de Commissie van Toezicht van het KNGF
het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders of verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur de brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend?

Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:
Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929
Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661

Patiënt tevredenheidsonderzoek/ Kwaliteit waarborging Fysiotherapie

Indien je behandeld bent geweest bij Portegies, Fysio voor Sporters, bestaat de kans dat wij je verzoeken mee te doen aan het Tevredenheidsonderzoek Fysiotherapie. U krijgt hiervoor per e-mail een vragenlijst toegestuurd.  Als praktijk hebben wij meerdere tevredenheid onderzoeken uitgezet, waaronder het Tevredenheidsonderzoek Fysiotherapie van het KNGF en de CQ-index Fysiotherapie.

Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en jouw mening hierover. Daarom zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaringen over de behandeling, de praktijk en de (behandelend) fysiotherapeut. Wij willen u vragen bijgaande enquête in te vullen op basis van uw ervaring met de behandeling.

Aangezien het in de enquête gaat om uw ervaringen, zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wij vragen u het antwoord dat als eerste bij u opkomt aan te geven. Ook van uw minder prettige ervaringen kunnen wij leren. U kunt uw ervaringen onderaan de enquête eventueel nog toelichten.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10-15 minuten. Per stelling kunt u aangeven in hoeverre deze overeenkomt met uw eigen ervaringen. De enquêtes worden anoniem verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Waarneming

Gedurende vakantieperiodes zal het personeel worden waargenomen door een collega fysio- of sportfysiotherapeut, zodat continuïteit van jouw herstel gewaarborgd wordt.

Betalingsvoorwaarden:

1.      Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2.       Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt.

3.      Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.

4.      Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

5.      Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

6.      Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.