Privacy Verklaring

Privacyverklaring Portegies Fysio voor sporters

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Portegies Fysio voor sporters verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij slaan persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op. Dit doen wij uitsluitend om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door een behandelovereenkomst aan te gaan met onze praktijk.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en volgens de wettelijke eisen.

Portegies Fysio voor sporters neemt uw privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

 1. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
 2. Bescherming      persoonsgegevens : Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw      informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. zie ook      hieronder bij “Beveiliging”.
 3. Wij zullen      voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en      regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In      gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen      we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de      bescherming van gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Portegies Fysio voor sporters verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en Achternaam, Voorletters, Burger Service Nummer ( BSN ) ,  Geslacht , Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Huisarts, Polisnummer Zorgverzekering, Legitimatiegegevens en gegevens van belang voor de behandeling Fysiotherapie.

Waarom we gegevens nodig hebben:

Portegies Fysio voor sporters verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het leveren van een behandeling Fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden.

– Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt  in de praktijk ( legitimatieplicht).

– U of uw (huis)arts te kunnen contacten indien dit nodig is ( alleen na uw toestemming ).

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.

– U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.

Portegies Fysio voor sporters, verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals o.a.  gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering

In kaart brengen websitebezoek:

Portegies Fysio voor sporters gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden.

Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Hoe lang Portegies Fysio voor sporters de gegevens dient te bewaren:

Portegies Fysio voor sporters zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 15 jaar ( medische gegevens ) Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Delen met anderen:

Portegies Fysio voor sporters verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@sportphysics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om eea te bespreken. Verder vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto en Burger Service Nummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Portegies Fysio voor sporters zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  U dient het verzoek te ondertekenen in de praktijk.

Beveiliging:

Portegies Fysio voor sporters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk. Portegies Fysio voor sporters heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software

– Software-updates zijn geactualiseerd.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u  zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– De persoonsgegevens en software voor het Elektronisch Patiënten Dossier ( EPD ) staan op verschillende softwaresystemen. De computer / externe server staat in een afgesloten ruimte voorzien van alarm.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een

registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. 

Reglement

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich

kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut

zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand

is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere collega fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.
 • Ten einde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familiegegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeftgegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Portegies Fysio voor sporters kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden. Het is raadzaam om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Functionaris Gegevensbescherming

Portegies Fysio voor sporters spant zich blijvend in om  te voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Daartoe is zijn twee functionarissen aangesteld:

 1. De verwerkingsverantwoordelijke: Mw. S. Portegies, praktijkhouder
 2. Functionaris Gegevensbescherming: via het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie.

Indien u vragen heeft m.b.t. deze verklaring of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten m.b.t. de privacywetgeving, wordt u verzocht om schriftelijk, per brief of e-mail contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens zijn:

Portegies Fysio voor sporters

Kleverlaan 204

2023JM Haarlem

info@sportphysics.nl