WGBO Rechten & Plichten

WETTELIJKE OVEREENKOMSTEN WGBO

Portegies Fysio voor sporters conformeert zich aan de ‘Wet op geneeskundige behandel-overeenkomst’ WGBO.

Hieronder een aantal uitgelichte overeenkomsten opgenomen in de WGBO.

1.WAT ZIJN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN THERAPEUT EN PATIENT?

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

2.PLICHTEN THERAPEUT: EEN ZORGVERLENER HEEFT DE PLICHT OM U TE HELPEN. HIJ MOET INFORMATIE GEVEN OVER:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen. Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.
 • De plicht te zwijgen ten aanzien van elk geheim, waarvan wij weten, of kunnen vermoeden, dat dit uit hoofde van onze taak of beroep geen contact op nemen of overleg plegen met derden met betrekking tot uw casus.

3.RECHTEN PATIËNT: ALS PATIËNT HEEFT U ONDER ANDERE HET RECHT:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
 • Op inzage in uw medisch dossier binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad. ( Art. 19 Recht op inzage afschrift).

4.U HEEFT ALS PATIËNT OOK PLICHTEN:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.
 1. EEN MINDERJARIGE DIE DE LEEFTIJD VAN 16 JAREN HEEFT BEREIKT, IS BEKWAAM TOT HET AANGAAN VAN EEN BEHANDELOVEREENKOMST TEN BEHOEVE VAN ZICHZELF, ALSMEDE TOT HET VERRICHTEN VAN RECHTSHANDELINGEN DIE MET DE OVEREENKOMST ONMIDDELLIJK VERBAND HOUDEN.

De minderjarige is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verbintenissen, onverminderd de verplichting van zijn ouders tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

6.PORTEGIES FYSIO VOOR SPORTERS HEEFT EEN KLACHTENREGELING.

Wanneer u een klacht heeft kunt u samen met de vertrouwenspersoon/klachtencoördinator een afspraak maken en/of een klachten/wensen registratie formulier invullen. De klacht zal geëvalueerd en afgehandeld worden. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u naar een onafhankelijke klachtencommissie stappen. Informatie hierover vindt u in de folder van het KNGF betreft klachten over uw fysiotherapeut, deze is aanwezig in de wachtruimte. Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.defysiotherapeut.com